Nudné, ale důležité...

Všeobecné obchodní podmínky

pro lekce a prodej hmnotných produktů

 

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro lekce a prodej hmotných produktů přes webové rozhraní www.kristynasucha.cz.
 2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy kupujícího (nebo klienta - v případně lekcí, konzultací) i prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). 
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte či objednáte službu. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním digitálního obsahu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že objednáte službu/produkt, mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

 • I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
 • II. Důležité pojmy (definice)
 • III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
 • IV. Cena produktů/služeb a platba
 • V. Dodací podmínky
 • VI. Služby a jejich využítí
 • VII. Práva a povinnosti klienta
 • VIII. Storno podmínky
 • IX. Odstoupení od Kupní smlouvy
 • X. Produkt - práva z vadného plnění, reklamační řád
 • XI. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 • XII. Závěrečná ustanovení

 

II. Důležité pojmy (definice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ/POSKYTOVATEL: Kristýna Suchá, IČO: 07218958, S místem podnikání: Sokolovská 974/199, Praha 9, 19000, Adresa pro doručování elektronické pošty: info@kristynasucha.cz
 2. KUPUJÍCÍ/KLIENT: je ten, kdo v souladu s těmito VOP objedná hmotný produkt přes webové rozhraní www.kristynasucha.cz nebo čerpá službu či objednává službu prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem, sms či osobně. Kupujícím může být fyzická osoba či podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost). Klientem se rozumí fyzická osoba, která objednává službu. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.
 3. KUPNÍ SMLOUVA se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. 
 4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM: je Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se prodávající a kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradí kupující/klient sám. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 5. SLUŽBA: spočívá v poskytování individuálních či skupinových cvičení, konzultací, vzdělávacích akcí, kurzů, workshopů. Služba může být poskytnuta naživo či online. Individuální služba je služba, které se účastní pouze jeden klient. Skupinová služba je služba, které se účastní více než jeden klient.
 6. PRODUKT: je hmotný handmade výrobek nabízený přes webové rozhraní nebo jiné komunikační kanály (FB, IG, e-mail aj.).
 7. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY: jsou to platné právní předpisy České republiky, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen NOZ) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. KUPUJÍCÍ objednává produkt/službu přes webové rozhraní (skrze objednávkový systém, prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem, sms, osobně či prostřednictvím drobných komunikačních prostředků (např. přes messenger či instagram).
 2. POPIS PRODUKTU/SLUŽBY: na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného produktu/služby, případně může být informace doplněna individuálním kontaktem s Kupujícím/Klientem. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTU/SLUŽBY: pro objednání Produktu/Služby slouží webové rozhraní - prostřednicním objednávkoveho či kontaktní formuláře nebo lze provést prostřednictvím e-mailu, sms či dalších drobných komunikačních prostředků. Po objednání Produktu/Služby Kupující/Klient uvede své jméno a příjmení (nebo firmu a IČ, DIČ), e-mail, případně adresu (půjde-li o dodání produktu na kontkrétní místo) a způsob úhrady. O obdržení objednávky vás budu informovat e-mailem, sms či jiným drobným komunikačním způsobem. Potvrzením objednávky z mé strany je Kupní smlouva uzavřena. V případě pochybností vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
 4. KUPNÍ SMLOUVA se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. 

 

IV. Cena produktu a platba

 1. CENA PRODUKTU/SLUŽBY: na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena Produktu/Služby. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena speciální cena, je spolu s ní uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby taková cena platí. U objednané Služby nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejím dodáním, u Produktu je cena dopravy uvedená zvlášť a přičítá se k celkové ceně Produktu či celkové ceně objednávky. 
 2. SJEDNANOU KUPNÍ CENOU je cena uvedená u Produktu/Služby v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt/Službu poskytnout. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. PLATBA: není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám dodat Produkt či poskytnout Službu až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
 • Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny),  pokyny k platbě v podobě objednávky obdržíte v e-mailu či jiným komunikačním způsobem, se kterým bude prodávájící i Kupující/Klient souhlasit. 
 • V hotovosti: služba musí být zaplacena při příchodu na objednanou Službu (po vzájemné dohodě).

        Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní či v rámci komunikacenebo              mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY: Za Produkt/Službu je Kupující/Klient povinnen zaplatit před dodáním produktu či služby. Zaplacením produktu či služeb se rozumí předání hotovosti nebo připsání platby na bankovní účet prodávájícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Produkt či Službu není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V. Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU/SLUŽBY: při koupi Produktu bude daný produkt dodán po zaplacení kupní ceny na adresu uvedenou Kupujícím. Při koupi Služby bude služba uskutečněna po zaplacení ceny v daném termínu.
 2. DODACÍ LHŮTA: je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude Produkt odeslán nejpozději do 7 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. Ve výjimečných případech (dovolená/nemoc), bude produkt odeslán po vzájemné dohodě. Služba bude provedena v daný domluvený čas. 
 3. NÁKLADY NA DOPRAVU: u Služby nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. U Produktu je vždy cena za dopravu uváděná zvlášť a je přičtena k ceně produktu či k celkové ceně objednávky.
 4. PO DODÁNÍ Produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte dodaný produkt a najdete-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. U prováděné Služby je možné výhrady vyjádřit osobně přímo v průběhu nebo těsně po skončení prováděné Služby.

 

VI. Služby a jejich využití 

 1. Využití Služby je dobrovolné a je na zvážení a osobní zodpovědnosti Klienta. V případě nejistoty ze strany Klienta či větších zdravotních potíží je doporučena odborná konzultace (s lékařem/gynekologem/fyzioterapeutem). Informace a rady obsažené během Individuální či Skupinové služby jsou doporučeními, které vycházející z mé osobní zkušenosti, získaných znalostí a praxe s klienty. Nemohu zaručit, že je bude Klient umět použít správně. Cvičení není náhradou za kvalitní odbornou pomoc. Použití cvičení a jeho úspěchy má Klient ve svých rukách a ve své zodpovědnosti. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za Klientovo cvičení v rámci poskytované Služby. V případě jakýchkoliv pochybností se poraďte s daným odborníkem (gynekologem/fyzioterapeutem/lékařem).
 2. U Individuální službu se Klient objednává na konkrétní čas. Objednává se prostřednictvím kontaktního formuláře na webovém rozhraní, e-mailem či jinými drobnými komunikačními prostředky nebo osobně. Na Skupinovou službu se Klient objednává/přihlašuje na webovém rozhraní, e-mailem či jiným drobnými komunikačními prostředky. Klient online Služby dostane odkaz, na kterém se Služba bude konat. Klient si je vědom Storno podmínek, uvedených v kapitole VIII. Zrušení rezervace je možné podle Storno podmínek uvedených v kapitole VIII. 
 3. Při objednání Služby jsou od Klienta vyžadovány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Při odmítnutí poskytnutí těchto základních kontaktních údajů může být objednávka zrušena. Telefonní číslo je určeno výhradně pro komunikaci mezi Klientem a Poskytovatelem (např. připomenutí termínu Služby, potvrzení zpoždění Klienta na naplánovanou Službu, změna termínu Služby z důvodů nemoci Poskytovatele (či jiných neplánovaných náhlých změn), ujasnění detailů Služby a také může být využito k zasílání speciálních akcí, pokud o to Klient projeví zájem).
 4. Klient se před objednáním Služby seznámí s podmínkami Ochrany osobních údajů. Objednáním Služby se předpokládá souhlas Klienta s podmínkami Ochrany osobních údajů dle ustanovení zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 5. Po zaslání objednávky Služby je Klientovi objednávka potvrzena se souhrnnou informací o domluvené Službě. Objednávka bude potvrzena stejným komunikačním prostředkem, který Klient využil k objednání Služby (např. e-mail - potvrzení přijde také e-mailem), případně po vzájemné dohodě jiným způsobem. Potvrzením objednávky z mé strany je Kupní smlouva uzavřena. V případě pochybností vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
 6. Před plánovanou Individuální službou je s předstihem odesláno informativní připomenutí (sms či e-mailem). V případě Skupinových služeb klient obdrží před zahájením Služby souhrnné informace e-mailem (v případě online Služby dostane odkaz, přes který bude Služba probíhat). 
 7.  V případě, kdy se Klient nemůže dostavit na objednanou Službu, nebo se na ni nedostavil, postupuje se dle Storno podmínek uvedených v kapitole VIII. 
 8. Pokud je pro poskytování konkrétní Služby potřebné zjistit více ke zdravotním stavu, Klient je povinen je předat a žádná fakta nezamlčet. Klient si je vědom svého zdravotního stavu a během poskytované Služby jedná podle svých možností a limitů a nese za to plnou zodpovědnost.
 9. Poskytovatel může odmítnout či předčasně ukončit provádění Služby (včetně odmítnutí přítomnosti Klienta na Skupinové službě) v těchto případech: Klient se dostaví se zjevnými příznaky infekční nemoci, Klient se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek, Klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu, Klient se vyjadřuje nevhodným či nerespektujícím způsobem. V případě předčasného ukončení Služby z výše uvedených důvodů nemá Klient nárok na vrácení peněz. 
 10. Jsou-li Služby předplaceny musí být vyčerpány do lhůty stanovené u konkrétní dané Služby či po vzájemné dohodě. Po uplynutí této lhůty předplatné propadá bez nároku na vrácení zbylé částky.

 

 VII. Práva a povinnosti klienta

 1. Klient vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje se, že: veškeré údaje, které o sobě před zahájením Služby i v jejích průběhu poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, v případě změn v poskytnutých údajích nahlásí jejich aktualizaci, před zahájením Služby se důkladně seznámil se Smluvními podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi, zaplatil Poskytovateli v požadovaném termínu plnou cenu Služeb, je si vědom garance místa na Skupinové službě až po připsání platby na účet Poskytovatele, je plně způsobilý k právním úkonům.
 2.  Klient má právo: na dostatečné informace o Službách (rozsah, termín, cena a způsob úhrady), na řádné poskytnutí Klientem objednaných a zaplacených Služeb, na vrácení peněz v případě nenaplnění kapacity Skupinových služeb (minimální počet pro uskutečnění Skupinových služeb jsou 3 účastníci či po předešlé dohodě i méně).
 3. Povinnosti Poskytovatele: postupovat dle Smluvních podmínek, poskytnout Klientovi Služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě, vrátit platbu za Skupinové služby zpět na bankovní účet Klienta v případě nenaplnění kapacity Skupinových služeb (minimální počet pro uskutečnění jsou 3 účastníci).

 

VIII. Storno podmínky služeb

Storno podmínky Individuálních služeb

 1. V případě, že Klient ruší objednaný termín, musí tak učinit nejpozději 24 hodin před začátkem Služby (počítané jsou pracovní dny). V případě rušení pondělního termínu tak musí učinit nejpozději v pátek do 20 hodiny. Zrušení probíhá prostřednictvím sms.
 2. Pokud Klient zruší svůj termín dle bodu 1 této kapitoly, má nárok na přeobjednání termínu v nejbližším volném termínu.
 3. Klient může zrušit objednaný termín včasným způsobem, nejpozději však 24 h předem. Pokud to bude v době kratší, je povinen zajistit řádné doručení omluvy rezervovaného termínu (storno) Poskytovateli výhradně prostřednictvím sms a uhradit storno poplatek ve výši rušené Služby.
 4. V případě pozdějšího zrušení objednané Služby nebo v případě absence, je Klient povinnen uhradit Storno poplatek ve výši ceny rušené Služby.

Storno podmínky Skupinových služeb

 1. Uhrazená částka za Skupinové služby je nevratná.
 2.  V případě nemoci či neschopnosti pohybové aktivity doložené lékařskou zprávou, je možná náhrada Služby v následujícím vypsaném termínu, pokud bude stanoven.
 3. V případě maximálně dvou absencí je po individuální domluvě možná jejich náhrada v následujícím vypsaném termínu, pokud bude stanoven.
 4.  V případě dlouhodobější nemoci Poskytovatele Služby bude řešena náhrada dle možností Poskytovatele (dodatečně vypsanou lekcí, online kurzem nebo slevou na další Služby). 
 5. V případě nenaplněné kapacity Skupinových služeb (minimální počet pro uskutečnění jsou 3 účastníci, v případě dohody i méně), bude lekce zrušena nebo přesunuta na jiný termín a Klientovi vráceny peníze.

 

VIII. Produkt - práva z vadného plnění produktu, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy České republiky (zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ).
 2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete žádat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat. 
 3. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodným uložením produktu či nevhodnou manipulací.
 4. Pokud vám nebyl Produkt dodán v dodací lhůtě, prosím zkontrolujte vámi zadané údaje a údaje dopravce. Při udání nesprávné adresy není možné uplatnit reklamaci. 
 5. Reklamaci u Produktu uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i Kupní smlouvu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu e-mailové potvrzení.

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Komunikace mezi mnou a Klientem/Kupujícím může být uskutečňována: e-mailem, sms, osobně, písemně či jinými drobnými komunikačními kanály, pokud se tak obě strany dohodnou. Komunikace z mé strany může být uskutečněna rovněž formou zveřejnění sdělení prostřednictvím webového rozhraní či sociálních médií.
 3. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.
 4. Právní vztahy vznikající mezi Prodávajícím/Poskytovatelem na straně jedné a Klientem/Kupujícím na straně druhé, v souvislosti s poskytováním Služby či dodáním Produktu, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou a těmito VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (NOZ) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 5. Pokud mezi Prodávajícím/Poskytovatelem a Kupujícím/Klientem dojde ke sporu, má Klient právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Spory mezi Provozovatelm a Klientem na základě těchto Smluvních podmínek budou s konečnou platností řešeny v občanském soudním řízení soudy České republiky s místní příslušností v Praze.
 6. Uvádím, že nejsem vázána kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).
 7. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího/Klienta však vždy platí text VOP účinný v okamžiku odeslání objednávky (tyto VOP jsou účinné od 1.1.2023).